Θερμοκοιτίδες

Το ΕΤΕΠΗ έχει ως βασική υπηρεσία την παροχή εγκατάστασης προς καινοτόμες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση. Στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις προσφέρει:

 • Εξοπλισμό (συμβατό και ηλεκτρονικό)
 • Υπηρεσίες Data Center (UOI)
 • Αίθουσες συνεδριάσεων με ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο
 • Αμφιθέατρο 300 θέσεων με ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο
 • Φιλοξενία δράσεων και νέων προϊόντων
 • Χρήση του λογότυπου της ΕΤΕΠΗ
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Παροχή συμβουλών και υποστήριξη σε επίπεδο διοργάνωσης/παρουσίασης προϊόντων ή νέων δράσεων
 • Ενημέρωση για προγράμματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των εταιρειών που φιλοξενούνται
 • Παραχώρηση χρήσης κινητού και ακίνητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (φωτοτυπικό, laptop, projector), χρήση του foyer κα.

Για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας εταιρείας ακολουθούνται τα εξής: 

 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 • Υποβολή αίτησης εγκατάστασης
  Υποβολή αίτησης εγκατάστασης
 • Κατάθεση καταστατικού
 • Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης
 • Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Εξέταση αίτησης από το ΔΣ ΕΤΕΠΗ Α.Ε.
 • Καθορισμός χώρου εγκατάστασης
 • Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού
 • Υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής εξοπλισμού