Μέτοχοι

Η Εταιρεία “ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 με νομική μορφή Α.Ε. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Ιωαννιτών και τα γραφεία της στην περιοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η διαχείριση και ανάπτυξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. H αρχική μετοχική σύνθεση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε. ήταν 146.500 (2.930 μετοχές ονομαστικής αξίας 50 Ευρώ η καθεμία). Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε. ανέρχεται σε 404.500 Ευρώ και διαιρείται σε 8.090 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 50 Ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποίηθηκε ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 2 Ιουνίου 2004 και πιστοποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 29 Δεκεμβρίου 2004.

Ακολουθεί ο πίνακας των μετόχων:

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: